Kaki no Isu Padded Backrest in Teak

Kaki no Isu Padded Backrest in Oak

Kaki no Isu Padded Backrest in Cherry

Kaki no Isu Padded Backrest in Maple

Kaki no Isu Padded Backrest in Ash